Natuur

  Drongen heeft veel groen te bieden: natuur, water, bos en landbouw. Een belangrijk natuurelement in Drongen is de Leie. Die zorgt er voor twee natuurlijke overstromingsgebieden: de Keuzemeersen en de Assels (Leiemeersen). Samen met de Bourgoyen-Ossemeersen en de Blaarmeersen vormen ze een groot meersengebied. Een meersengebied bestaat uit natte weilanden met vele grachten.

  De Keuzemeersen

  De Keuzemeersen liggen in een bocht van de Leie op grondgebied Baarle-Drongen. Het gaat om graslanden die ’s winters nat zijn en nu nog maar zelden overstromen. Een opvallend verschil met de andere meersen rond Gent is de aanwezigheid van heel wat houtkanten en knotwilgenrijen. De laagst gelegen percelen liggen centraal in het gebied en zijn over de gehele lengte van de Leie gescheiden door een oude oeverwal. Hierdoor zie je een mooie gradiënt vanaf de Leieoever van drogere graslanden naar de natste vegetaties in het centrale deel en weer naar drogere graslanden op de kouterflank (Keuzekouter).

  Slobeend, gele kwikstaart, steenuil, een tiental paar kievit en rietgors zijn jaarlijkse broedvogels. Zomertaling, grutto en zelfs paapje hebben er de laatste jaren ook gebroed. In de winter komen kleine aantallen watervogels voor met daartussen ook watersnip en bokje. De flora heeft als smaakmakers schildereprijs, waterviolier, pijptorkruid, veel pinksterbloem en muizenstaartje.
  Het centrale deel van deze meersen die nu grotendeels in eigendom zijn van Natuurpunt, werd in 2007 ingericht als onderdeel van het Natuurinrichtingsproject (NIP) Latemse Meersen. Dit gebeurde in opdracht van het Agentschap Natuur & Bos (ANB) door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Door natuurinrichting en een ecologisch aangepast beheer moeten de meersen terug een hogere natuurwaarde krijgen.
  Om nog meer van de natuur en het landschap te kunnen genieten, werd een nieuwe wandelroute uitgewerkt en opgenomen in de reeks provinciale wandelroutes van Toerisme Oost-Vlaanderen. De Afsnee-Keuze wandelroute (9 km) bestaat uit twee lussen met als knooppunt de Goedingebrug. Daar vind je een informatiebord over de route.
  meer info op de website van de Vlaamse Landmaatschappij
  op de website van Natuurpunt

  De Assels

  De Assels is een meersengebied, een natuurlijk overstromingsgebied van de Leie, zoals de Keuzemeersen en de Bourgoyen. Het gebied is een eilandje tussen Drongen en Afsnee, dat maar langs één toegangsweg bereikbaar is. De spoorweg Brussel-Oostende doorsnijdt het gebied. De Oude Leie slingert zich door het landschap en vormt een natuurlijke begrenzing tussen de laaggelegen meersen en de hogergelegen donk. Het meersenlandschap bestaat uit soortenrijke graslanden, doorweven met sloten.

  Elk voorjaar broeden hier grutto’s en kieviten. In de korte vegeatatie begeleiden ze hun donskuikens op hun eerste zoektocht naar voedsel. Andere vaste broedvogels zijn kuifeend, slobeend, bosrietzanger en ijsvogel.
  Dit natuurgebied is een unieke omgeving om te wandelen.
  Op de website van Natuurpunt Gent vind je een suggestie voor een mooie wandeling: http://www.natuurpuntgent.be/de-natuur-in/natuurgebieden/431-wandelkaart-assels
  Op de website van Natuuurpunt vind je informatie over de natuurwaarden en het beheer van de Assels

  Het Leeuwenhof

  Het Leeuwenhof is ontstaan door het winnen van zand voor de wegenaanleg. Veel vogels komen hier voedsel zoeken en nestelen. Omdat de dieren rust nodig hebben werd het Leeuwenhof natuurgebied. De natuur komt hier op de eerste plaats.
  Een wandelpad dat naar een uitkijkpunt leidt, bied je de kans om van het fraaie uitzicht over de waterplas te genieten en de vogels te bestuderen zonder ze te storen. De aalscholver is hier een vaak geziene gast.
  Het natuurgebied is in beheer van Natuurpunt Gent  dat hier regelmatig gegidste wandelingen organiseert.
  Info: 09 227 22 94 – gent@natuurpunt.be
  Meer info op de website van Natuurpunt Gent

  De Vinderhoutse Bossen

  De Groenpool Vinderhoutse Bossen ligt ten westen van Gent, grotendeels op het grondgebied van Gent (Drongen en Mariakerke) en een stukje op het grondgebied van Lovendegem. De groenpool zal voor 155 hectare nieuw bos zorgen rond de bestaande waardevolle boskern. Verder moet er 18 ha voor ontwikkeling van waardevolle natuur en landschap buiten de bosstructuren bijkomen. Om het gebied voor wandelaars en fietsers toegankelijk te maken, komen er ook heel wat paden en onthaalvoorzieningen.

  Het landgoed Leeuwenhof, het domein Claeys-Bouüaert en het landgoed De Campagne moeten uitgroeien tot drie portalen van waaruit bezoekers de verkenning van de groenpool kunnen starten. Voor het portaal De Campagne krijgt het park een opknapbeurt en toffe speelplekken. Het wordt het ideale startpunt voor een fietstocht of wandeling. Je zal ook makkelijk naar de schoolhoeve kunnen. Die wordt gerestaureerd en er komen extra weiden voor de dieren. Er zijn plannen voor de bouw van nieuwe jeugdlokalen voor de scoutsgroep Sint-Coleta. Ook andere jeugdbewegingen zullen ze als kampplaats mogen gebruiken. Er wordt ook een avontuurlijk speelbos ingericht. De werken zullen in 2019 plaatsvinden.”
  Op de website van de Vlaamse Landmaatschappij.

  Je kan op nog meer plaatsen wandelen tussen water en groen. Op wandelafstand van het dorpscentrum strekken zich de schitterende Bourgoyen-Ossemeersen uit, een groene oase in de stadsrand van Gent. Of vertrekkend vanuit Luchteren bereik je de Oude Kalevallei , een van de best bewaarde kouters- en bulkenlandschappen van Oost-Vlaanderen.

  Uniek landschap

  Aan de zuidelijke kant van Drongen stroomt de rivier vanuit Deinze de gemeente binnen en meandert er tussen bomenrijen door een idyllisch landschap. In de lage meersen zoeken massa’s water- en weidevogels een rustplaats . Ze zijn een aantrekkingspool voor zeldzame vogels als Steltkluut, Pijlstaart, Krakeend, Tureluur, Wintertaling, Slechtvalk, Havik, Grutto, Visdief. Op andere plaatsen vormen chique villa’s met hun fraaie tuinen het decor. In de zomer is het gezellig druk in en om het water: pleziervaarders varen op en aan en dagjesmensen komen genieten van het spektakel op het water of van een ijsje op een van de terrassen.

  Wandel- en fietsparadijs

  Het jaar door kunnen wandelaars en fietsers hier genieten van het natuurschoon. De veerponten van Afsnee en Baarle zijn een ideale aanzet voor een tocht over  jaagpaden langs de nog natuurlijk gebleven oevers. Toerisme Oost-Vlaanderen, Natuurpunt en Pasar bundelden de hoogtepunten in fietsroutes en wandelpaden. zoals de ‘Leiestreekroute’, ‘Langs meersen en meanders‘ of de ‘Asselsroute‘ en het ‘Tweekerkenpad‘. Natuurliefhebbers kunnen onder begeleiding van een natuurgids of op eigen houtje op verkenning gaan in de beschermde Keuzemeersen, de Assels of het Leeuwenhof.

  Pleziervaart

  Liefhebbers van watertoerisme zullen zich in Drongen als een vis in het water voelen. Het grillig verloop van de rivier maakt pleziervaart op de Leie zeer afwisselend: achter elke rivierbocht ligt immers een nieuw uitzicht op het landschap te wachten. Op verschillende plaatsen liggen aanlegsteigers van waar de pleziervaarders de oevers verder kunnen verkennen. De yachtclubs Vaarcentrum Drongen vzw en de vzw Leiesnelvaarders bieden faciliteiten voor wie langere tijd wil aanmeren.
  De Leie is niet enkel toegankelijk voor bootfanaten, ook dagjesmensen kunnen er van een tocht op het water genieten door zich in te schrijven voor een van de rondvaarten die door verschillende rederijen vanuit Gent worden georganiseerd. Sommige organisaties verhuren mini-jachten waarmee je, zonder vaarvergunning en toch zelf aan het roer, de Leie kan verkennen.  En voor gezinnen met kinderen is een overzetje met het voetveer van Afsnee of het Baarleveer al een hele belevenis.

  Piereput

  Als overblijfselen van vroegere meanders van de Oude Leie zijn er nog natuurlijke putten zoals de Boterput en de Piereput,. Beide putten vervulden vroeger een functie als visvijver bij de abdij van Drongen. Even voor de bocht waar de asfaltweg van de Pontstraat overgaat in een aardeweg, vertrekt een knuppelpad naar een vogelkijkhut die een mooi uitzicht biedt over de Boterput en de Assels.
  Meer informatie over de Piereput vind je hier.

  Vallei van de Oude Kale

  De wegel tussen het Kasteel IJzeren Hekken en de OLV-Kapel aan de Gavergrachtstraat, vormt de aanlooproute naar een uniek wandel- en fietsgebied. Op een boogscheut van Gent ligt hier één van de best bewaarde landschappen van Oost-Vlaanderen, de vallei van de Oude Kale. De afwisseling tussen meersen, kouters, weilanden, akkers, dorpen, het aanwezige bouwkundig erfgoed en de vele goed bewaarde kleine landschapselementen  vormen een gevarieerd en aantrekkelijk landschap dat de moeite waard is om ontdekt te worden. Dankzij het landinrichtingsproject Vallei van de Oude Kale werden de nodige ingrepen gedaan voor het versterken van de aanwezige natuur, het herstellen van het landschap en het verhogen van de milieukwaliteit.
  Recreatieve routes laten fietsers en wandelaars ten volle van het unieke landschap van de Oude Kale genieten.

  Onderstaande videoreportage van de regionale zender AVS laat u kennis maken met de Vallei van de Oude Kale:

  Bourgoyen-Ossemeersen

  Op slechts 1 km van het Drongenplein strekken zich de Bourgoyen-Ossemeersen uit. Dit waardevol natuurgebied van 220 ha, behoorde vroeger tot het grondgebied van Drongen en vormt nu een groene oase voor de stedelingen. Samen met het stadbestuur van Gent bouwde Natuurpunt Gent het gebied van 220 ha uit tot een schitterende brok natuur.
  Het open landschap in het valleigebied van de Leie bestaat uit vochtige graslanden, doorsneden met sloten en grachten. In de lente zorgen de bloeiende graslanden met uitgestrekte velden grote ratelaar voor een feeëriek spektakel, bekend als de ”wilde Floraliën”. In de winter strijken hier duizenden eenden en steltlopers neer om te overwinteren.
  Aan de hoofdingang van het Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen (Driepikkelstraat 32, 9030 Mariakerke) staat het Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen. In dit bezoekerscentrum vind je informatie over natuurwaarden en natuurbeheer in de Bourgoyen-Ossemeersen en ander groen in Gent. Je kan er een permanente tentoonstelling bezoeken. Je vindt er ook een plan met aanduiding van de wandelpaden, een brochure en een boek over het natuurreservaat.
  In de cafetaria die uitgebaat wordt door Natuurpunt Gent, kan je genieten van een biodrankje.
  Op de website van Natuurpunt Gent.

  Trage wegen

  Ondanks de toenemende verstedelijking is er nog veel open ruimte in Drongen. Het akker-, weide- en boslandschap tussen de drie woonkernen, wordt vaak nog doorsneden door dreven en veldwegels. Heel wat  straatnamen in Drongen eindigen nog op -dreef, -weg of -wegel. Sommige hebben het karakter van trage weg verloren.  Onder druk van koning auto en van de toenemende bebouwing werden ze verhard tot straten. Toch zijn er nog heel wat die hieraan wisten te ontsnappen en hun authentiek karakter van kasteeldreef, kerk- of veldwegel konden bewaren. Zo bijvoorbeeld behoren de Manestraat, Beekstraatkouter, Bruidstraat,  Leisbulkstraat en Bassebeekstraat tot het netwerk van trage wegen dat Drongen nog rijk is.

  Trage wegen zijn verbindingen of paden voor niet gemotoriseerd verkeer. Ze zijn dus in de eerste plaats bedoeld voor wandelaars en fietsers. Er zijn heel wat verschillende soorten trage wegen. Zo zijn er de wandelwegen in bossen en natuurgebieden, vroegere trein- of trambeddingen, dijkpaden. Sommige trage wegen zijn spontaan gegroeid door het gebruik. Maar er zijn ook officiële buurtwegen. Ze zijn wettelijk beschermd volgens de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen. Ze zijn opgenomen in de “Atlassen der Buurtwegen”, die ter inzage liggen bij gemeente- en provinciebesturen. Deze buurtwegen zijn openbaar, iedereen mag er dus gebruik van maken. Ze mogen ook niet afgesloten worden, hoewel dat in de praktijk helaas maar al te vaak gebeurt.
  In 2008 maakte de Stad Gent een inventaris van de buurtwegen in Drongen. Dat leverde 32 km trage wegen op het grondgebied van Drongen op. Het resultaat hiervan ziet u op deze kaart. Sinds 2015 neemt het Gentse stadsbestuur initiatieven om deze wegen te herwaarderen en van signalisatie te voorzien.

  Je kan de kaart HIER DOWNLOADEN op de website van de stad Gent.

  Landgoed de Campagne

  Het kasteel Haemelinck, dat lange tijd dienst deed als buitengoed van de paters Jezuïeten, werd in 1972 gekocht door de gemeente Drongen.
  De tuin werd opengesteld voor publiek en het kasteel kreeg de bestemming van cultureel centrum. Later werd de bestaande boerderij met stallen om gevormd tot een educatieve kinderboerderij.
  Het park van 4,4 hectare is aangelegd volgens de Engelse landschapsstijl en heeft een zeer natuurlijk uitzicht.  Het natuurtechnisch beheer moet de aanwezige natuurwaarden volledig tot hun recht doen komen.
  De site wordt momenteel (2023-2024) uitgebouwd als portaal voor de groenpool Vinderhoutse Bossen en wordt daardoor een uitstekend uitgangspunt voor wandelaars en fietsers in de groene omgeving.