Gebruiksvoorwaarden

  Deze website is eigendom van Cultuurplatform Drongen.

  Elke bezoeker die gebruik maakt van deze website verklaart zich akkoord met de hierna volgende gebruiksvoorwaarden.

  1. Gebruik van de website

  Deze website is bedoeld voor niet-commerciële doeleinden. Het is de bezoeker bijgevolg niet toegelaten om informatie, bekomen van deze website, te gebruiken voor commerciële doeleinden.

  2. Bescherming van persoonsgegevens

  Het Cultuurplatform Drongen respecteert het privé-leven van de bezoekers van deze website. De persoonlijke gegevens die u bij het bezoek aan deze website vrijwillig aan ons meedeelt worden bewaard en opgenomen in een databestand.

  Doel van de verwerking

  Deze gegevens worden gebruikt om u verder te kunnen informeren over de culturele activiteiten in Gent.

  Toelating voor verwerking

  Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u het Cultuurplatform Drongen uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Het Cultuurpatform Drongen kan deze gegevens enkel doorgeven aan organisaties uit de culturele sector en voor zover die niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

  Recht op inzage en correctie

  U beschikt op eenvoudig, schriftelijk verzoek over het recht op inzage, wijziging, correctie en verwijdering van persoonlijke gegevens die u betreffen, in overeenstemming met de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens van 28 december 1988, als gewijzigd bij de wet van 6 juli 2000.

  Om dit recht uit te oefenen, neemt u contact op met:

  Cultuurplatform Drongen  – Webmaster – Steenoventraat 2, 9031 Drongen e-mail: info@cultuurdrongen.be – tel. 09 226 92 61

  3. Opt-Out

  Onze nieuwsbrieven hebben een eenvoudig opt-outsysteem. Op elk ogenblik kan u op verzoek verwijderd worden van onze distributielijst door middel van een uitschrijflink die u aantreft op elke toegezonden elektronische nieuwsbrief.

  4. Aansprakelijkheid

  Ondanks de grote zorg die het Cultuurplatform Drongen besteedt aan de inhoud van deze website, kan zij, behalve in geval van haar eigen opzet of grove fout, nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit het gebruik dat u maakt van deze website. Het Cultuurplatform Drongen garandeert niet de correctheid, volledigheid of geschiktheid van de verstrekte informatie. De bezoeker erkent dat de informatie op de website kan worden veranderd, zonder dat hij daarvan wordt verwittigd. De op de website aanwezige links naar andere websites brengen geen enkele aansprakelijkheid mee van het Cultuurplatform Drongen voor de inhoud en werking van de gelinkte sites