Cultuurplatform Drongen

  Onze missie

  De missie van het cultuurplatform is: op lokaal vlak gestalte geven aan de uitwerking van het cultuurbeleidsplan van de Stad Gent.

  Dit gebeurt door:

  • verlenen van advies inzake culturele materies aan de stedelijke overheid (cultuurraad);
  • communicatie bevorderen tussen de lokale socio-culturele verenigingen onderling en tussen verenigingen en overheid en overheidsdiensten;
  • stimuleren van het plaatselijke culturele leven door het ondersteunen van de verenigingen en het stimuleren van samenwerking over de grenzen van de verenigingen heen;
  • zelf organiseren van culturele activiteiten;
  • plaatselijk beheer en toezicht op landgoed De Campagne.
  Hoe werkt het Cultuurplatform?

  Het Cultuurplatform Drongen is samengesteld uit een algemene vergadering en een bestuur. De algemene vergadering tekent de krijtlijnen van het beleid uit en ziet toe op de uitvoering ervan. Het bestuur zorgt voor de concrete uitwerking van het uitgestippelde beleid.

  De algemene vergadering is samengesteld uit: – afgevaardigden van alle private en publieke verenigingen. Zij kunnen zich laten vervangen door een stemgerechtigde plaatsvervanger. – Gecoöpteerde leden (max. 1/5 van het totaal aantal leden)

  Het bestuur wordt gekozen door de algemene vergadering voor een periode van 6 jaar. Het bestaat minimum uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester die samen het dagelijks bestuur vormen.

  Het bestuur voor de periode 2019 – 2025 is als volgt samengesteld (de foto klopt niet meer.):

  Jan Verboven  Voorzitter, toneelvereniging De Leiezonen
  MaRf – Advies ivm kunsten (gecoöpteerd)
  Willy Herteleer – Ondervoorzitter, Heemkundige Kring Dronghine
  Trees Dhont – Medewerker, Ferm
  Marc Cloet – Medewerker, Curieus
  Jeannine Vantomme – Medewerker, Markant
  Eddy De Bock – Medewerker, Gezinsbond
  Dirk Van Damme – Medewerker, Gezinsbond
  Chris Dhooge  – Penningmeester – Webmaster, Landelijke Gilde

  De werking van het cultuurplatform wordt ondersteund door een secretariaat en diverse werkgroepen.

  Wat doen we?

  Naast haar koepelfunctie en haar representatiefunctie naar de Gentse overheid, werkt het Cultuurplatform Drongen actief mee aan het bevorderen van het culturele leven in Drongen.

  Zij geeft daartoe ondersteuning aan nieuwe culturele initiatieven in de gemeente, maar organiseert ook zelf activiteiten zoals o.m..

  Daarnaast geeft het Cultuurplatform ondersteuning aan de Drongense culturele verenigingen voor de bekendmaking van hun activiteiten. Middelen die zij daartoe inzet zijn:

  • Website www.cultuurdrongen.be
  • Maandelijkse e-nieuwsbrief met informatie over de culturele activiteiten in Drongen in de komende maand.
  • Facebookpagina www.facebook.com/cultuurdrongen
  • Infobeurs (om de zes jaar)
  CULTUURPLATFORM DRONGEN

  Werkadres: Jeannine Vantomme – Treinstraat 31 – 9031 Drongen – tel.: 09 226 04 23 e-mail: jeanninevantomme1@yahoo.com