Geschiedenis van het kunstpatrimonium

  Januari 1965, eerste algemene vergadering van de Culturele Raad Drongen!

  De Culturele Raad Drongen wilde een pluralistische, coördinerende structuur zijn: ‘Wat was, samenbrengen, én wat niet is, creëren’, Deze structuur is steeds gekenmerkt geweest door een levendige en actieve belangstelling, o.a. voor het kunstdomein van de plastische expressie.

  Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van deze Culturele Raad en de officiële opening van de permanente tentoonstelling van het kunstpatrimonium te Drongen, heeft de werkgroep Plastische Expressie de nodige documenten verzameld voor de samenstelling van deze catalogus. Het Kunstpatrimonium te Drongen 1973-1990 wil meteen een kennismaking zijn met de kunstenaars van wie een werk tot dit patrimonium behoort.

  Het kunstpatrimonium te Drongen 1973-1990 heeft een herkenbare en samenhangende voorgeschiedenis. Het initiatief tot het uitbouwen ervan werd ‘voorbereid’.

  Enkele bijzonderheden daarover: een eerste tekenwedstrijd voor de kinderen van de gemeentescholen werd georganiseerd in april 1966. In maart 1968 hield de heer Karel Geirlandt, op uitnodiging van de Culturele Raad, een voordracht te Drongen over ‘Wat nu met de moderne en hedendaagse schilderkunst?’, Op 25 april 1968 werd een debatavond over plastische kunsten georganiseerd o.a. met de heer Bert Joris. Op 25 september 1968 kwamen 150 kinderen samen in de Don-Bosco-school te Baarle om creatief plastisch te werken, hierbij begeleid door de heer Guus Bal.

  In 1968 en 1969 werden de heren P. Van Assche, M. Schelck, F. Roggeman, A. Pauwels, P. Van Gysegem en andere schilders en beeldhouwers bezocht. In december 1971 werd een tentoonstelling georganiseerd met de werken van R. Raveel rond het thema ‘genesis’, poëtisch verwoord door Hugo Claus.

  In 1973, toen Drongen nog een autonome gemeente was, werd op voorstel van de Culturele Raad Drongen, door het gemeentebestuur de beslissing genomen jaarlijks een gemeentelijke prijs voor schilderkunst uit te reiken. Deze beslissing lag dus wel duidelijk in het verlengde van een aantal activiteiten van de Culturele Raad Drongen voor 1973. Ter gelegenheid van een nieuwe bespreking van de jaarlijkse gemeentelijke prijs voor schilderkunst in 1974, achtte men het wenselijk de beschikbare subsidie op te splitsen: enerzijds een gedeelte voor een wedstrijd ‘ter aanmoediging van de amateuristische schilderkunst’ en anderzijds een deel ‘voor de aanwerving van een werk van een verdienstelijk Drongens kunstenaar’, en sedert 1986 ‘van een Gents kunstenaar’.

  Het gemeentebestuur van Drongen verklaarde zich in 1974 akkoord met deze zienswijze. Sedert de fusie met Cent in 1977 is de werkwijze ongeveer dezelfde gebleven.

  Op die wijze ontstond en groeide het Kunstpatrimonium te Drongen, een rijke verzameling van werken van Drongense en Gentse kunstenaars, zoals uit deze catalogus moge blijken.

  Onze bijzondere dank aan allen die het ontstaan en de ontwikkeling van het kunstpatrimonium hebben mogelijk gemaakt en aan de leden van de werkgroep Plastische Expressie, die deze aantrekkelijke catalogus hebben samengesteld. Hoe dit gebeurde kan men op de volgende bladzijde lezen.

  Renaat Stefens,

  Voorzitter Culturele Raad Drongen,

  WERKGROEP PLASTISCHE EXPRESSIE:

  Frieda Gheeraert-Forrier, voorzitster.

  Leden: -Karel Cassiman, Marcel De Clercq, Jozef Hautekeete, Frans Snacken, Renaat Stefens, Wally Van De Velde, Paul Van Gysegem, Frans Van Lancker.

  REDACTIE CATALOGUS:

  Frieda Gheeraert-Forrier, Frans Van Lancker.