Erfgoed

  Erfgoed omvat alle tekens die naar de denk- en leefwereld van onze voorouders verwijzen: gebieden, bouwwerken, objecten, verhalen, legenden, technieken, gebruiken en gewoonten. Die rijkdommen zijn soms bedreigd en dreigen verloren te gaan.

  Met het “decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten‟ tracht de overheid dit te vermijden. Als de overheid een monument beschermt, geeft ze daarmee aan dat het gebouw zo waardevol is (niet zozeer door de economische waarde, maar vooral door de (kunst)historische of sociaal-economische waarde ervan) dat het ook voor toekomstige generaties moet bewaard blijven. Om diezelfde reden wil de overheid interessante en waardevolle landschappen, parken en tuinen voor de toekomst bewaren.

  Bouwkundig erfgoed

  Kerken, kapellen en kastelen zijn het belangrijkste cultuurhistorisch erfgoed van Drongen. Verschillende van deze gebouwenen zijn beschermd erfgoed en dragen dus het bekende blauwwitte schildje . Drongen telt niet minder dan 15 gebouwen en dorpsgezichten die erkend zijn als beschermd monument.

  Beboomd Drongenplein

  Een uitvoerige beschrijving van onze beschermde monumenten vindt u in de brochure ‘Drongen. Beschermde monumenten’ van Jo Bombay uitgegeven in 2006 door de Heemkundige Kring Dronghine en op de website https://www.dronghine.be.

  Deze beschermde monumenten maken deel uit van de meer dan 100 merkwaardige relicten uit Drongen die in de databank van het Agentschap Onroerend Erfgoed zijn opgenomen als  bouwkundig erfgoed. Op de website https://www.onroerenderfgoed.be leest u er meer over.

  De website van de Heemkundige Kring Dronghine besteedt aandacht aan ons bouwkundig erfgoed. Naast foto’s en veel informatie vindt u er 3 mooie wandelroutes die u het bouwkundig patrimonium van ons dorp laten ontdekken.

  De vele kastelen in de groene rand van Gent behoren tot het cultuurhistorisch erfgoed van onze regio. Pasar en de Heemkundige kring werkten een fietsroute van 45 km uit langs 24 kastelen en 9 natuurgebieden in en rond Drongen.

  Cultureel erfgoed

  Veel van het ‘stenen’ erfgoed in Drongen heeft goed de tand des tijds doorstaan. Anders is het gesteld met ons roerend erfgoed. Dat bestaat uit objecten, documenten en publicaties. Deze worden verzameld omdat ze niet alleen gewoon mooi of fascinerend zijn, maar voorál omdat het dragers van onschatbare (historische) informatie zijn die ons heel wat vertellen over mensen, plaatsen, culturen, activiteiten … van vroeger én nu.
  Door haar roerend en inveel gevallen ontastbaar karakter, is de kans groter dat het beschadigd, vergeten of verloren geraakt.

  Sinds 1947 legt de Heemkundige Kring Dronghine zich toe op het opzoeken en bewaren van heemkundige objecten, fotomateriaal en typische Drongense relicten. De verzameling ligt te inzage van het publiek in het Archief en Documentatiecentrum van de kring. Een catalogus is raadpleegbaar op hun website.

  Reuzen van Baarle

  Zeger van Kortrijk

  Archief en Documentatiecentrum
  Adres:

  Drongenplein 4
  (1e verdieping boven wijkcommissariaat politie)

  Openingsuren:

  elke 3e zondag van de maand van 9 u tot 12 u of na afspraak. Gesloten in juli.

  Tel:

  09 226 65 21
  http://www.dronghine.be
  Email