Contacteer ons op info@cultuurdrongen.be

Religieuze kunst

Sint-Gerolfkerk

De geschiedenis van Drongen is sterk verbonden met deze van de abdij die hier in 1138 langs de Leie gesticht werd. Abdijen vormden doorgaans een belangrijke economische, religieuze en culturele pool voor de streek waarin ze gevestigd waren. Ook in Drongen kwam onder invloed van de abdij een zekere artistieke productie tot stand. Die was vooral gericht op de inrichting van de kerkgebouwen en de heiligenverering.

In de Sint-Gerolfkerk, waarvan de toren deel uitmaakte van de vroegere abdijkerk, zijn daarvan nog overblijfselen bewaard gebleven waaronder een romaans houten Mariabeeldje als ‘sedes sapientiae’ daterend van omstreeks 1160.

Van recentere datum zijn:

  • Het houten reliekschrijn met de schedel van Sint-Gerolf gemaakte in 1864
  • Glasramen uit 1931 van de gebroeders Ganton uit Gent evoceren het leven van de patroonheiligen van Drongen:  Basinus, Aldegondis en Gerolf.
  • Op het hoofdaltaar een schilderij dat de moord op Sint-Gerolf voorstelt.
  • Schilderij op het zijaltaar , toegeschreven een Antoon Van den Heuvel, stelt het visioen van Sint-Basinus voor.
  • De 18e eeuwse communiebank met symbolen uit het oude en nieuwe testament, twee biechtstoelen, de preekstoel en.

Tot  de kunstschatten behoort een cilindermonstrans in renaissancestijl uit de tijd van de Drongense Norbertijnerabdij (1640).

Een uitvoerige bijdrage over het religieuze kunstpatrimonium van Drongen is te vinden in het boek ‘De Oude Abdij van Drongen, elf eeuwen geschiedenis’ uitgegeven door Oude Abdij van Drongen vzw in samenwerking met KADOK-KU Leuven.

De Sint-Gerolfkerk is enkel te bezichtigen voor en na de erediensten (zaterdag 18 u 15, zondag 10 u 30), tijdens speciale gelegenheden of mits afspraak (09 226 54 68)

mariabeeld aan pastorij oude abdijstraat

Pastorie Sint-Gerolf

 

In de Oude Abdijstraat op de zuidwestelijke hoek van de ommuurde beboomde tuin bevindt zich een kleine kapel met een O.-L.-Vrouwebeeld in zandsteen uit de 17e eeuw. Het is afkomstig uit de abdij. Naar verluidt zou het werk zijn van Gelaude Lefeer. Het werd in 1928 gerestaureerd door Domien Ingels.  De laatste jaren staat het beeld opnieuw te verkommmeren.

 

 

Neogotische kapel van de Oude Abdij

In de tweede helft van de 19de eeuw gaven de Jezuïten die zich in de abdij gevestigd hadden, aan baron Jean-Baptiste Béthune,  de opdracht om een nieuwe huiskapel te bouwen. Béthune was een van de grondleggers van de neogotiek. De kapel werd ingewijd in 1878.

De neogotiek is een stroming in de bouwkunst die in de geest van de romantiek een terugkeer naar de middeleeuwse cultuur voorstaat. Ze wil daarbij aansluiten bij de christelijke stijl bij uitstek: de gotiek. Ontstaan in Engeland vindt ze al gauw aanhangers op het vasteland. De neogotiek wordt een brede beweging die alle kunstrichtingen wil doordringen.

Béthune (1821-1894) is een van de belangrijkste vertegenwoordigers. Hij bouwde ondermeer de abdij van Maredsous en stichtte de Sint-Lucasscholen. Deze veelzijdige man beperkte zich niet tot het ontwerpen van gebouwen, hij realiseerde ook interieurs, brandglasramen, schrijnwerk, textiel, meubilair en muurschilderingen. Daarbij hanteerde hij ook zelf de verfborstel: enkele muurschilderingen in Drongen zijn van zijn hand.

De Drongense kapel behoort tot de hoogtepunten van de neogotiek. Voor de inrichting ervan werden kosten noch moeite gespaard. Dat blijkt ondermeer uit het gepolychromeerd houten retabel van het hoofdaltaar, de muurschilderingen op doek, de brandglasramen en het beschilderd houten gewelf.

oude abdij - gangneogotische kapelwebsite 017

 

 

 

De Oude Abdij is enkel toegankelijk tijdens speciale gelegenheden en concerten.

Groepen kunnen na afspraak een rondleiding krijgen. Het parcours geeft u een totaalindruk van het complex en de cultuurhistorische achtergrond ervan, met de nodige aandacht voor de spirituele fundamenten. Een rondleiding duurt minimum anderhalf uur en wordt verzorgd door een van onze stafmedewerkers. Rondleiding: 45 euro. Koffie met huisbereid gebak: 1,60 euro. (tarieven 2013).  Voor meer info en reservaties kunt u contact opnemen met Ria Savoye.

Sint-Martinuskerk in Baarle

Een groot 18e-eeuws schilderij stelt Sint-Maarten voor die zijn mantel deelt met een bedelaar. Het is een kopie van Johannes Van Hove naar een schilderij van Antoon Van Dijck uit de kerk van Zaventem.

Meest opvallend in de Sint-Martinuskerk is de geschilderde kruisweg van Evarist De Buck (1922 – 1925), een topwerk uit de Vlaamse religieuze kunst.
Hij bestaat uit dertien schilderijen die de kruisweg van Christus voorstellen.  Het werk omvatte oorspronkelijk 14 doeken. De elfde statie ‘De kruisiging van Christus’ is om overklaarbare redenen spoorloos verdwenen. Tot op heden werd het nog niet teruggevonden. In de kerk hangt er een replica van.

Evarist De Buck (1892 – 1974) woonde en werkte in Sint-Martens-Latem maar behoorde niet tot de Latemse school. Hij was een  individualist die zich vanuit zijn sociaal-communistische ideolgie afzette tegen de moderne kunstvormen die hji een exponent vond van de toenmalige kapitalistische maatschappij. Hij is o.m. bekend voor zijn religieuze kunst en zijn poëtische Leielandschappen.

sintmartinus2evarist de buck kruisweg

 

De Sint-Martinuskerk is enkel te bezichtigen voor en na de erediensten(zaterdag 18u), tijdens speciale gelegenheden of mits afspraak (tel 09 229 74 90 of 09 282 60 57 of email: ludovindevogel@gmail.com). 
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...