Contacteer ons op info@cultuurdrongen.be

Subsidies zoeken

Lokale socio-culturele verenigingen zijn voor de financiering van hun werking doorgaans aangewezen op de lidmaatschapsbijdrage van hun leden en op de inkomsten van de deelnemers aan hun activiteiten. Toch volstaan die niet altijd om de kosten voor de normale werking van de vereniging te dekken. Helemaal problematisch wordt het wanneer de vereniging een grootschalig initiatief of een speciaal project wil opzetten. Daarom moet de vereniging soms op zoek naar bijkomende financieringsbronnen zoals sponsoring of subsidies.

De subsidiemogelijkheden voor kleine en lokale verenigingen uit de socio-culturele sector zijn eerder beperkt. Toch liggen er kansen in het grote aanbod, maar houdt er rekening mee, subsidies bemachtigen kost veel zoek- en papierwerk.

De on line subsidiewijzer de Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelinsgwerk (FOV) biedt een schematisch overzicht van de bestaande subsidieregelingen met hun toekenningscriteria en aanvraagregels op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie. In de meeste gevallen zijn deze subsidies bedoeld voor intiatieven die het lokaal niveau overschrijden.

De Koning Boudewijnstichting heeft vaak ook interessante projecten waarvoor ze subsidies uitreikt, ook voor kleinere verengingen! Kijk voor meer informatie op de website van de Koning Boudewijnstichting.

De Stad Gent biedt enkele interessante mogelijkheden voor lokale socio-culturele verenigingen om subsidies ter verwerven. Om van subsidies van de stad Gent te kunnen genieten moet je wel door de stad erkend zijn als socio-culturele vereniging. Daarvoor moet je vereniging aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • opgericht zijn door het privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of winstoogmerk;
 • haar zetel of secretariaat op het grondgebied van Gent hebben en er het grootste deel of het geheel van haar activiteiten ontwikkelen;
 • bij het indienen van de aanvraag om erkenning het bewijs leveren dat zij sinds minstens één jaar activiteiten ontwikkelt overeenkomstig de culturele materies zoals omschreven in art. 4, 1° t.e.m. 10° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 met uitzondering van sportzaken en jeugdzaken;
 • haar activiteiten uitoefenen conform de vigerende taalwetten.

Hier vind je het volledige reglement voor zo’n erkenning.

Door in het onderstaande lijstje vind je de verschillende subsidiëringsmogelijkheden voor socio-culturele verenigingen door de Stad Gent. Door er op te klikken kom je op de relevante informatie terecht in de website van de Stad Gent.

 • Subsidiëring van evenementen
  De Dienst Feestelijkheden heeft een budget om diverse evenementen op de openbare weg te subsidiëren.
  Daarmee wil de dienst zorgen voor de instandhouding van het sociaal-economisch weefsel en de bevordering of de uitbreiding van het verenigingsleven.

 • De wijk aan zet
  Bewonersgroepen kunnen financiële steun aanvragen voor initiatieven waarmee ze hun eigen wijk leefbaarder, socialer, gezelliger en bruisender willen maken. Voorbeelden: een buurtwebsite oprichten, een wijkkrant ontwerpen, opvang organiseren in de wijk, een boodschappendienst voor minder mobiele medebewoners opstarten, een buurtcomité oprichten, (feestelijke) bijeenkomsten organiseren.

 • Creëer je wijk
  Met deze projectoproep stimuleert en ondersteunt de Stad Gent organisatoren die duurzame artistieke initiatieven opzetten die de actieve kunstbeleving van kinderen en volwassen bewoners stimuleren en die daarmee een vernieuwende bijdrage leveren in de culturele revitalisering van stad en wijken. De grote mate van mobiliserende samenwerking tussen kunstenaars, culturele organisaties, en diverse lokale actoren staat hierbij centraal.

 • Subsidies voor seriorenverenigingen
  Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op het budget, worden aan de Gentse seniorenverenigingen die door het college van burgemeester en schepenen conform dit reglement worden erkend, een subsidie verleend, volgens de normen en voorwaarden die hierna worden vastgesteld.

 • Subsidies voor milieuverenigingen
  Erkende plaatselijke milieuorganisaties die een activiteit ontwikkelen op het grondgebied van de stad Gent, tot bewustmaking van de bevolking en voor het behoud en de verbetering van het leefmilieu, kunnen geldelijke toelagen krijgen.

 • Subsidies voor toneelgezelschappen
  Door de Stad Gent erkende theatergezelschappen die niet structureel gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap, het provinciebestuur of de Stad Gent kunnen een werkingssubsidies krijgen.

 • Subsidies voor amateurmuziekgezelschappen
  De stad Gent kent aan Gentse amateur-muziekgezelschappen werkingssubsidies toe met met het doel hun muzikale activiteiten te steunen. Als amateur-muziekgezelschappen worden beschouwd de verenigingen die (1) actief zijn op het vlak van de muzikale kunsten waarbij hoofdzakelijk gebruik wordt gemaakt van instrumenten en (2) die in het kader van het sociaal-culturele gebeuren aan iedere burger de kans bieden om zich via instrumentale muziekbeoefening en -beleving te ontplooien en zijn creatieve vermogens te ontwikkelen op vrijwillige basis en zonder beroepsmatige doeleinden.

 • Subsidiëring van verenigingen met betrekking tot de Noord-Zuidproblematiek
  De stad Gent kent subsidies toe aan Gentse verenigingen die zich actief inzetten rond de Noord-Zuidproblematiek.

 • Subsidies voor fanfares en harmonieën
  Dienst Feestelijkheden beschikt over een budget voor de subsidiëring van fanfares en harmonieën. Deze subsidiëring is verbonden aan een apart reglement.
  Het dossier moet u indienen bij de Dienst Feestelijkheden.

 • Subsidies voor bijzondere sociaal-culturele initiatieven
  Dit subsidiereglement heeft tot doel de creativiteit van culturele actoren in de stad impulsen te geven om vernieuwende en/of experimentele artistieke initiatieven mogelijk te maken; projecten te ondersteunen die de gemeenschapsvorming, de cultuurcompetentie en cultuurparticipatie te verhogen; de samenwerking binnen het Gentse cultuurlandschap aan te moedigen en de kwaliteitsverbetering en professionalisering bij de culturele actoren in de stad te stimuleren.

De ondersteuning van de Stad Gent is niet alleen van financiële aard. Soms kan het ook gaan om zuiver materiële ondersteuning:

 • Organisatie van evenementen op de openbare weg
  Indien u iets op de openbare weg wil organiseren heeft u een vergunning van het stadsbestuur nodig. De dienst Feestelijkheden vraagt dan advies aan andere stadsdiensten zoals de politie, brandweer, milieudienst, …. en dient op basis daarvan een aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen, dat beslist of uw activiteit al of niet kan plaatsvinden en wat de voorwaarden zijn.

 • Gebruik feestmateriaal
  Onder bepaalde voorwaarden kuntu bij de dienst Feestelijkheden een uitgebreid assortiment feestmateriaal uitlenen: vlaggen en vlaggenmasten, nadars, podia, tribunes, dansvloer, vuurmanden en brandblusapparaten, ereschavot en spreekgestoelte en toiletwagens.

Sommige stichtingen of verenigingen geven soms ook financiële ondersteuning voor zeer concrete activiteiten. Zo bijvoorbeeld  geeft de ‘Stichting Lezen’ inhoudelijke en financiële ondersteuning aan verenigingen, scholen, bibliotheken die een auteur of een illustrator uitnodigen voor een lezing.  Die lezingen moeten dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Tenslotte kan je soms die broodnodige financiële ondersteuning vinden door met je vereniging deel te nemen aan een ‘fonds’, ‘wedstrijd’ of ‘prijs’ die uitgeschreven wordt door privé-organisaties of bedrijven.
Zo willen sommige  bedrijven een deel van hun winst investeren in het verenigingsleven. Door het ter beschikking te stellen van geld voor projecten en organisaties uit de culturele en sociale sector kunnen zij hun maatschappelijk engagement in de kijker stellen.

Enkele voorbeelden:

 • www.kbs-frb.be
  Ga naar ‘zoekt u steun’, ‘projecten’. Daar vind je alle oproepen in alfabetische volgorde of per thema, regio en timing. Je vindt er ook hoe je een geldig kandidaatsdossier moet indienen en hoede selectieprocedure verloopt.

 • www.cera.be
  Ga naar ‘maatschappelijke projecten’, dan ‘steun aanvragen’. Je kunt kiezen tussen een aanvraagformulier voor nationale of regionale projecten.

 • http://www.proximusfoundation.be
  Ga naar ‘het indienen van projecten’. Hierop staan alle vzw’s en NGO’s die een project voorstellen ten voordele van gehandicapte of hulpbehoevende kinderen of jongeren. De Proximus werknemers kunnen samenwerken met deze verenigingen om een project in te dienen. Indien het project geselecteerd wordt kunnen zij als vrijwilliger meewerken aan de realisatie ervan.

 • http://www.nationale-loterij.be/
  Ga naar ‘subsidiecharter’. De nationale loterij sponsort heel veel verschillende projecten.

 • www.bnpparibasfortis.com
  De BNP Paribas Foundation steunt projecten rond klimaatverandering, armoede en mensenrechten. Ze bieden zowel financiele steun, als steun in de vorm van vrijwilligerswerk. Ga naar ‘corporate responsibility’.

 

 

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...