Contacteer ons op info@cultuurdrongen.be

Modelstatuten voor een feitelijke vereniging

MODELSTATUTEN VAN DE FEITELIJKE VERENIGING

1. De vereniging (x) is een feitelijke vereniging (‘FV’), opgericht voor onbepaalde duur.

2. Het doel van de vereniging is : (x) Zowel de FV als haar leden beogen rechtstreeks noch onrechtstreeks enig winstoogmerk of vermogensvoordeel .

3. Het maximum aantal leden is onbeperkt. Het minimum is vastgesteld op …. Een wijziging van het ledenbestand om welke reden ook, zoals overlijden, ontslag, afzetting, kan niet leiden tot ontbinding van de FV.

4. De algemene vergadering van de leden benoemt en ontslaat de leden.

5. De algemene vergadering van de leden wordt ten minste één maal per jaar, in de maand (x) gehouden, om de rekeningen goed te keuren en de begroting op te stellen.

6. De algemene vergadering van de leden kan één of meer leden of niet-leden met het dagelijks bestuur van de feitelijke vereniging belasten. Zij bepaalt de bevoegdheden van het dagelijks bestuur.

7. In geval van ontbinding van de feitelijke vereniging benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheid en, in de geest van het in artikel 2 omschreven doel, de bestemming die aan het vermogen van de FV moet worden gegeven.

8. De leden van de FV en hun rechtsopvolgers hebben zowel tijdens het bestaan als na de ontbinding van de feitelijke vereniging, geen enkele persoonlijke aanspraak op het vermogen van de FV.

9. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, zijn alle terzake dienstige regels van het burgerlijk recht toepasselijk.

 

Opgemaakt te (x) op (x)

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...