Contacteer ons op info@cultuurdrongen.be

Bankrelatie van de vereniging

De relatie van uw vereniging met een bank

Wanneer een feitelijke vereniging een rekening wil openen bij een financiële instelling is dat niet steeds eenvoudig. Er zijn namelijk nogal wat juridische onzekerheden omdat een feitelijke vereniging geen rechtspersoonlijkheid heeft. Daardoor is er geen strikte scheiding tussen het vermogen van de vereniging en dat van de bestuurders.
Vermits een feitelijke vereniging geen rechtspersoonlijkheid heeft, moet ze geen statuten opmaken, heeft ze geen publicatieverplichtingen en moet ze geen formele boekhouding bijhouden. Voor derden wordt het dus een stuk moeilijker om te controleren wie er actief is in de vereniging en vooral wie er kan tekenen namens de vereniging. In geval van  problemen is het dan ook moeilijk om te achterhalen wie precies de financiële verantwoordelijkheid draagt.

Identificatie van uw vereniging bij de bank

Een en ander kan problemen stellen bij het aangaan van een klantenrelatie bij een bank. Een natuurlijke persoon die klant wil worden bij een bank, moet zich eerst identificeren door het voorleggen van zijn identiteitskaart. Een rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een vzw, moet zijn statuten en de benoemingsbesluiten voorleggen. Voor een feitelijke vereniging is dat niet mogelijk, er moet dus naar andere mogelijkheden gezocht worden.

Zo kan een feitelijke vereniging, net als een vzw, statuten opmaken die duidelijk omschrijven wat de vereniging doet, wie voor haar kan optreden  enz. In die statuten kan ook best worden vermeld wie lid is van de vereniging. Alhoewel die statuten niet moeten gepubliceerd worden, hebben ze toch een belangrijke juridische waarde.

Zijn er geen statuten, dan kan een verslag van een stichtingsvergadering of een bestuursvergadering enige bewijskracht hebben. In een dergelijk verslag staat vermeld wie aanwezig was op de vergadering en staat wellicht de beslissing genotuleerd om een cliëntenrelatie aan te knopen met een bepaalde bank. Wanneer in dat verslag ook vermeld wordt wie de vereniging kan vertegenwoordigen naar de bank toe, is het plaatje compleet.

Ingeval geen van beide bovenstaande bewijsmiddelen voorhanden zijn, dan kan de bank zich enkel nog baseren op een verklaring van de personen die een rekening willen openen op naam van de feitelijke vereniging.

In elk geval zal de bank aan de vertegenwoordigers van de feitelijke vereniging vragen om een inlichtingsfiche in te vullen.Daaruit moet o.m. blijken of het gaat om een echte feitelijke vereniging of om een onverdeeldheid en of de vereniging al dan niet onder een vzw-koepel werkt.

Feitelijke vereniging of onverdeeldheid

Onder onverdeeldheid wordt verstaan dat alle personen die op de aanvraag zijn vermeld, voor een deel eigenaar zijn van het geld op de rekening. Deze situatie komt vaak voor in familiale aangelegenheden, maar  zelden in een vereniging.
Bij een feitelijke vereniging zijn de ondertekenaars van het openingsformulier voor de rekening geen eigenaar van het geld. Het geld is afkomstig uit de werking van de vereniging en moet in de toekomst aangewend worden voor de realisatie van het doel van de vereniging. Noch de leden noch de bestuursleden kunnen in principe aanspraak maken op een deel van dit tegoed.
Bij het overlijden van één van de leden of bestuursleden moet de rekening dan ook niet worden geblokkeerd.

Feitelijke vereniging onder een vzw-koepel

Dezelfde principes worden toegepast wanneer een feitelijke vereniging een plaatselijke afdeling is van een grotere landelijke vzw. Normaal gezien zijn de financies van de plaatselijke afdeling en de overkoepelende vzw volledig van elkaar gescheiden. De plaatselijke vereniging kan bijvoorbeeld geen rekening openen op naam van de centrale vzw. Het is wel mogelijk dat de koepel-vzw enig toezicht uitoefent op het financieel beheer van de plaatselijke afdelingen of richtlijnen terzake laat opnemen in het intern reglement van de plaatselijke afdelingen.

Volmacht

De vereniging moet ook duidelijk intern afspreken wie kan beschikken over de tegoeden op de rekening en onder welke voorwaarden. Op een volmachtformulier bij de bank moeten zowel de volmachtgever als de volmachtdrager tekenen. Wanneer twee personen kunnen tekenen voor de vereniging, dan kunnen zij volmacht geven aan zichzelf. Dan tekenen ze als volmachtgever en als volmachtdrager. Om de geloofwaardigheid van de volmacht te vergroten is het aan te bevelen dat naast de volmachtgever of -houder minstens één persoon die geen volmacht heeft, mee tekent voor de vereniging.
Wanneer een volmachtdrager ontslag neemt uit het bestuur van de feitelijke vereniging en de volmacht vervalt, dan moet dit onmiddellijk worden gemeld aan de bank.

Conflicten

Bij onenigheid over geld binnen de vereniging kan het zijn dat een van de partijen eist dat de bestaande volmachten worden ingetrokken. De bank zal in dat geval de sommen op de rekening onbeschikbaar maken tot er duidelijkheid bestaat over wie recht heeft op het geld. Vermits de  feitelijke vereniging niets heeft moeten publiceren, heeft de bank ook niets om zich op te baseren en zal zij de gelden pas vrijgeven wanneer er een vergelijk is tussen de partijen.

Kosten

In de meeste gevallen hebben verenigingen slechts een eenvoudige zichrekening zonder dat er betaal- of kredietkaarten aan verbonden zijn. Er kunnen dan in principe ook geen ongeoorloofde debetstanden ontstaan die aanleiding geven tot het betalen van grote sommen aan intresten. Mochten er door het bestaan van een kredietkaart of door het bestaan van een beperkte kasfaciliteit toch kosten rijzen door het gebruik van de rekening, dan zal de bank deze kosten verhalen op de bestuursleden die bij haar gekend zijn. Naast de volmachtdragers zijn dit de personen die vermeld staan op een of andere inlichtingenfiche.

 

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...